۲۰.۱۱.۸۶

پس اين آزادى بيان كه ميگفتن همينه !

.

متاسفانه يا خوشبختانه، توهمات و فانتزى هائى كه راجع به آزادى فرد و آزادى بيان و از اين دست ادبيات در ذهن مردم جهان سوم دهه ها ، اگر نه قرن هاست كه عميقا حك شده است كم كم دارد با گسترش پديده جهانى شدن و هرچه شفاف تر شدن مرزهاى اطلاعاتى از هم ميگسلد .

ميگويم خوشبختانه، چون زيستن با فانتزى و تخيل نهايتا پايا نيست و در دراز مدت واقعيت هميشه صورت سرد و محكمش را به شيشه تخيلاتمان خواهد كوبيد و در آن روز هرچه بيشتر و عميقتر در تخيلات زيسته باشيم ضربه واقعيت سهمناك تر و دردناك تر خواهد بود، پس هرچه زود تر از قيد آن رها شويم و واقعيت را قدرت ديدار بيابيم بهتر. و ميگويم متاسفانه، چون به هر حال اين يك فانتزى زيبائى بود كه از يك جهت موجبى شده بود براى ملتهائى مثل خودمان تا شب و روز تلاش كنيم تا بهتر بشويم، پيشرفت كنيم، متمدن تر بشويم و آزادى را و حقوق بشر را بيشتر متوجه بشويم يعنى چه و ياد بگيريم احترام بگذاريم بهش .

در هر حال، اينجا قصدم يك تحليل عميق نيست، ان را ميگذارم براى وقتى ديگر و جائى ديگر ، اما اين را ميخواستم به عنوان مقدمه اى بنويسم براى خبر تازه اى كه از فرانسه ميآيد، مبنى بر اينكه دادگاهى ژان مارى لوپن Jean-Marie Le Pen را به سه ماه حبس تعليقى و پرداخت ده هزار يورو محكوم كرده. به چه دليل، به دليل اينكه وى گفته آلمان ها وقتى فرانسه را اشغال كردند 'آنقدر ها هم غير انسانى نبودند' و محكوميتش را هم تحت اين نوشتند كه از جرائم جنگ دفاع كرده است و در حقيقت هولوكاست هم تشكيك كرده است در همان مصاحبه . تازه از لوپن گذشته، صاحب مجله 'ريوارول' Rivarol هم كه مصاحبه او را چاپ كرده بود به پرداخت پنج هزار يورو جزاى نقدى، و خبرنگارى كه مصاحبه را انجام داده بود را هم به پرداخت دو هزار يورو محكوم كرده است !!!

خوب، بالاخره اين آزادى مطبوعات و عقيده و اينهائى كه در اروپا ميگويند همين است ديگر، ببينيم و ياد بگيريم .

.


مرا جع:

  • Le Pen sentenced for Nazi comments - Herald Tribune

  • ISNA - ‌به دليل اظهاراتش درباره جنگ جهاني دوم، ژان مارى لوپن به سه ماه حبس تعليقى محكوم شد

  • France's Le Pen gets suspended jail term for comments on Nazi occupation - Haaretz

    .

    .


    .

  • هیچ نظری موجود نیست: