۱۹.۱۱.۸۶

خرمن كردن انرژى از نيروى راه رفتن شما

.

زانوبندهائى كه اخيرا كه توسط دانشمندان كانادائى و امريكائى ابداع شده اند، قادرند انرژى راه رفتن انسان را تبديل به انرژى الكتريسيته كند و ان را در باترى هاى خاصى ذخيره گرداند .

ميزان كار آئى اين دينام زانوبند ، كه در اخرين شماره نشريه Science معرفى گرديده است تا حدى است كه قادر است از يك دقيقه راهپيمائى به اندازه نيم ساعت برق براى يك تلفن همراه برداشت كند . اين دينام ها علاوه بر شارژ كردن انواع و اقسام دستگاههاى همراه براى افرادى كه از اعضاى مصنوعى يا وسائلى شبيه پمپ انسولين استفاده ميكنند نيز بسيار مفيد خواهند بود، چون اعضاى مصنوعى جديد بيش از پيش به سيستمهاى پيشرفته اجرائى و كنترل كننده الكترونيكى مختلف مجهز ميگردند، و در نتيجه نيازمند به انرژى روز افزونى هستند . اين زانوبند ها از جديدترين محصولات در گروه دستگاههائى به شمار ميآندد كه اخيرا در زمينه 'برداشت انرژى' (Energy Harvesting) به بازار ارائه گشته اند . محققان رشته برداشت انرژى عموما بر اين باورند كه بدن انسان را ميتوان همچون يك توليد كننده انرژى و يك باترى بسيار كارا و موثر در نظر گرفت .

طبق نتائج به دست آمده در تست هائى كه قرار است در شماره آينده ساينس منتشر شود، افرادى كه اين زانوبند را پوشيده بودند قادر بودند تا از يك راهپيمائى كوتاه مدت حدود پنج وات انرژى برداشت كنند ، كه براى تامين برق حدود ده تلفن همران كافى است .

.


مرجع:

  • Science: Device Gives New Meaning to "Power Walking"

  • BBC: Knee dynamo taps 'people power'

  • Reuters: Scientists make unique knee-brace power generator

    .

    .


    .

  • هیچ نظری موجود نیست: