۱.۱۱.۸۶

رئيس جمهورى كه با نفت بالا رفت و با گاز پائين آمد

با عمومى شدن قصه مجلس و رئيس جمهور و برخورد ولايت فقيه، فصل مهمى از داستان رياست جمهورى احمدى نژاد امروز به پايان رسيد و افول وى به سرعت جديدى دست يافت. سئوال اينجاست كه رئيس جمهورى كه با شعار اوردن نفت سر سفره فقرا و روستائيان موفق شد راى مردم را بدست بياورد ، چطور ميتواند اين حقيقت را توجيه كند كه قانون مصوبه مجلس و تائيد شده شوراى نگهبان را براى بردن گاز به خانه هاى يخ زده همان فقرا و روستائيان قبول نكرده است و تنها با پادرميانى ولايت فقيه به آن تن در داده است ؟

در طى چند هفته گذشته حد اقل ۶۴ نفر از فقرا و روستائيان از سرما جان باخته اند، چرا؟ چون دولتيان احمدى نژاد به علت عدم تجربه سياسى و آشنائى با تجارت بين المللى در تعامل با تركمنستان به بن بست رسيدند و دعوا را تا آنجا كشاندند كه تركمنستان صادرات گازش را متوقف كرد . اما اقاى رئيس جمهور كه هرگز هيچ مسئوليتى براى هيچگونه كمبود و شكستى را قدرت قبول كردن نداشته است، طبق معمول خودش دست به دامن فرافكنى شد و به جاى قبول مسئوليت و پيشقدم شدن در يافتن راه حلى براى اين معضل بزرگ، باز هم به 'حرف مفت' بسنده كرد و قطع شدن گاز را هم به گردن مخالفان خود انداخت. وى در اين بى اعتنائى تا جائى پيش رفت كه نه تنها به سوز و ناله مردم بيچاره در حال مرگ از سرما وقعى ننهاد، بلكه حتى در مقابل حكم مستقيم قانون نيز از در مخالفت در آمد و هنگامى كه مجلس با تصويب قانونى وى را مقيد كرد كه كسرى اعتبار گاز رسانى را هر چه سريعتر تامين گرداند، نامه اى به اين شرح به رئيس مجلس فرستاد:

با سلام ابلاغیه شماره 149465/765 مورخ 25/9/86 آن در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وقانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گاز رسانی به روستاهای کشور واصل گردید. ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی می دانم.

و در نهايت امر تنها قدرت ولايت فقيه بود كه رئيس جمهور مردمى را مجبور كرد به قانون سر فرود آورد و بودجه لازم براى رساندن گاز به خانه هاى مردم را فراهم. اما انچه اين حكايت را به كابوسى حقيقى براى احمدى نژاد بدل خواهد كرد نه پيروزى مجلس و نه قدرت دخالت ولى فقيه، بلكه عمومى و مطبوعاتى شدن قضيه است، و اين كه اكنون حقيقت زشتى از پس چهره خوش قلب، قدرت ستيز و مردم دوست اقاى رئيس جمهور سر بيرون كشيده است كه به اين آسانى پنهان يا فراموش نخواهد شد . به نظر ميرسد كه رئيس جمهورى كه با دادن وعده پول نفت به قدرت رسيد، با ندادن اجازه پول گاز از اريكه پائين خواهد آمد .

هیچ نظری موجود نیست: